Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwane RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PCF Procefar sp. z o.o. (zwana dalej spółka PCF) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 242F. Dane kontaktowe Administratora: iod@hasco-lek.pl.

2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu; w przypadku realizacji współpracy: NIP. REGON, nr rachunku bankowego, informacje o płatnościach i zadłużeniu.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i przez czas wskazany poniżej:

a. Realizacji współpracy handlowej między Stronami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) RODO – wykonanie umowy lub realizacji zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub zamówienia – do czasu zakończenia współpracy,

b. Marketingu bezpośredniego oraz przedstawienie oferty handlowej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. F) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez spółkę PCF, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzeniu rynku zbytu oferowanych produktów – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wygaśnięcia roszczeń,

c. Wykonania ciążących na spółce PCF Procefar obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na spółce PCF Procefar na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) RODO – przez czas wskazany w przepisach,

d. Realizacji wstrzymania / wycofania produktów z obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) RODO – przez czas wskazany w przepisach,

e. Zapewnienia właściwej realizacji Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przez spółkę PCF Procefar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Ustawy Prawo farmaceutyczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) RODO – przez czas wskazany w przepisach

f. Dochodzenia lub odpierania roszczeń, na podstawie art. 6 ust 1 lit. F) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez spółkę PCF Procefar – do czasu wyrażenia sprzeciwu lub wygaśnięcia roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora lub jego podwykonawcy oraz odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa.

5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. W celu skorzystania z ww. uprawnień należy przesłać wniosek na adres Administratora, który zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie poinformowana osoba, której dane dotyczą.

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane kontaktowe Administratora: iod@hasco-lek.pl.