Compliance

System Zarządzania Zgodnością zapewnia prawidłowe funkcjonowanie compliance’owej organizacji poprzez m.in. zapewnienie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, standardami i wytycznymi w biznesie oraz regulacjami wewnętrznymi. Budowa świadomości i edukacja w zakresie działań zapewniających zgodność z przepisami prawa na poziomie międzynarodowym, lokalnym i wewnętrznym wpisuje się w naszą codzienną działalność.

Rola i funkcje Compliance

"Tam gdzie jest zgodność, rozwój nigdy się nie kończy!"

Kształtujemy ład i kulturę korporacyjną, tworząc na bieżąco nowe i coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Analiza procesów pod względem optymalizacji, określania ryzyka i skutków ich materializacji jest nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy. Działania Compliance budują kulturę zgodności, pozytywny wizerunek naszej organizacji, a także wpływają na zaufanie ze strony Kontrahentów i Klientów. W prowadzeniu działalności dbamy o przestrzeganie zgodności, transparentność działań i minimalizację ryzyka.

System zarządzania zgodnością

"Potrzeba 20 lat, by zbudować swoją reputację, i zaledwie 5 minut, by ją zniszczyć.
Jeśli będziesz o tym pamiętał, zaczniesz inaczej podejmować decyzje."
Warren Buffet

System Zarządzania Zgodnością (z ang. CMS – Compliance Management System) stanowi zbiór czynności i działań, które wpływają na funkcjonowanie organizacji w sposób zgodny z wymogami, pozwalając przy tym ograniczać ryzyka i  wyznaczać ramy działań przygotowawczych dla prowadzenia przedsiębiorstwa z zachowaniem pełnej zgodności. Budowanie i rozwój compliance’owej organizacji stanowi jedną z cech charakterystycznych dla współczesnego modelu zarządzania.

Compliance to zapewnienie zgodności w zakresie:

Polityka Ładu Korporacyjnego

W celu zachowania transparentności i umocnienia zaufania naszych Interesariuszy ustanowiliśmy zasady Ładu Korporacyjnego, stanowiące swego rodzaju narzędzie do efektywnego i przedsiębiorczego zarządzania, w tym określania zasad stosowanych w relacjach zewnętrznych i wewnętrznych. W trosce o dobro i bezpieczeństwo Zarządu, Akcjonariuszy, Klientów i Interesariuszy stosujemy mechanizmy oraz realizujemy procesy zgodne z Polityką Ładu Korporacyjnego. Takie czynności mają bezpośredni wpływ na odpowiedzialność i wzajemny szacunek oraz pomagają zapobiegać naruszeniom powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dobre praktyki biznesowe

Kodeks Dobrych Praktyk Biznesowych stanowi zbiór zasad postępowania stosowanych w relacjach biznesowych z Partnerami, Kontrahentami, Dostawcami – Interesariuszami oraz wskazuje jednocześnie najważniejsze wartości naszej organizacji, z którymi identyfikujemy się prowadząc codzienną działalność.

"Mistrzowie grają dotąd, aż grają dobrze"
Billie Jean King
ZASADY
FAIR PLAY
SZACUNEK I TRANSPARENTNOŚĆ
OTWARTA POLITYKA
OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
ZASADY UCZCIWEJ KONKURENCJI

Etyka w biznesie

Kodeks Etyki określa standardy etycznych zachowań zgodnie z przyjętymi normami i obowiązującym prawem. Staramy się, aby wartości, którymi się kierujemy były najwyższej wagi w odniesieniu do całej społeczności, którą tworzymy jako Pracownicy naszej organizacji. Różnorodność stanowi dla nas wartość dodatnią, dlatego jako istotna cecha występuje na wielu płaszczyznach, co sprzyja kreatywności i innowacyjności oraz pomaga tworzyć kulturę organizacyjną opartą na funkcji integracyjnej. Wszyscy Pracownicy naszej organizacji są traktowani z szacunkiem i uprzejmością, przy równoczesnym poszanowaniu praw innych Pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko w strukturze organizacyjnej. Wspólnie dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo Pracowników naszej organizacji.

Antykorupcja

Jeśli jedna osoba nie gra FAIR – wszyscy przegrywamy!

Określenie zasad z zakresu antykorupcji ma duże znaczenie dla poprawnego działania Systemu Zarządzania Zgodnością w organizacji. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa zgodnie z przyjętymi wartościami etycznymi stanowi odzwierciedlenie nie tylko stosowanych praktyk antykorupcyjnych i budowania świadomości zagrożeń korupcyjnych, ale także wpływa na procesy biznesowe przedsiębiorstwa, umacniając jednocześnie wizerunek i pozytywny odbiór przez partnerów biznesowych. Przyjęcie i stosowanie Polityki Antykorupcyjnej jest gwarancją funkcjonowania transparentnego modelu prowadzenia działalności, w tym i budowania świadomości wewnątrz organizacji jak i wśród Kontrahentów

ŁAPOWNICTWO
MENADŻERSKIE
SPRZEDAJNOŚĆ

NIEDOZWOLNE PRAKTYKI WŚRÓD RELACJI PRACOWNICZYCH
UCHYLANIE SIĘ PRZED
PRZEPISAMI PRAWA
PRZEKUPSTWO

WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW FIRMY DO CELÓW PRYWATNYCH

Skontaktuj się z nami

PPF HASCO-LEK S.A. – Compliance 

ul. Żmigrodzka 242e
51-131 Wrocław
tel.: (+48) 71 352 95 22
e-mail: compliance@hasco-lek.pl