Klauzula informacyjna dla uczestników Programu Kontrakt Sieciowy Hasco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( zwane dalej RODO) informuję, że :

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest PCF Procefar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-138) przy ul. Żmigrodzkiej 242 F, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000141247, NIP: 895-17-82-288, REGON: 932850524..
 2. W zakresie danych osobowych możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem  iod@hasco-lek.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
 4. 6 ust.1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych – kontakt w sprawie wykonywania Umowy, ewentualne dochodzenie lub odpieranie roszczeń z niej wynikających.
 5. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o sprzedaży. dane służbowe. Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w przepisach prawa okres dochodzenia roszczeń.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla uczestników Programu Kontrakt Sieciowy Hasco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( zwane dalej RODO) informuję, że :

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest PCF Procefar Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-138) przy ul. Żmigrodzkiej 242 F, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000141247, NIP: 895-17-82-288, REGON: 932850524..
 2. W zakresie danych osobowych możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem  iod@hasco-lek.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
 4. 6 ust.1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes administratora danych – kontakt w sprawie wykonywania Umowy, ewentualne dochodzenie lub odpieranie roszczeń z niej wynikających.
 5. 6 ust. 1 lit a RODO – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o sprzedaży. dane służbowe. Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres określony w przepisach prawa okres dochodzenia roszczeń.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe

PCF Procefar Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 242F
51-131 Wrocław
tel. (+48) 71 324 00 00
e-mail: sekretariat@procefar.pl

Kontakt dla hurtowni

Dział obsługi klienta hurtowego
tel. (+48) 71 324 00 04
tel. (+48) 71 324 00 05
tel. (+48) 71 324 00 07
sprzedaz@procefar.pl

Kontakt dla aptek

Dział obsługi klienta aptecznego
tel. (+48) 801 005 081
hurt@procefar.pl

Infolinia - Omron

Zamówienia produktów firmy Omron
tel. (+48) 801 033 066
dok@procefar.pl

KRS 0000141247, NIP 8951782288, REGON 932850524, BDO 000117917
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 110 000,00 zł

Jesteśmy częścią: